Monday, April 7, 2014

DANH SÁCH ĐẠT CHƯƠNG TRÌNH PACKAGE PROMOTION

Synergy Việt Nam xin chúc mừng các anh chị thành viên đã đạt chương trình "Package Promotion" mua giỏ SP gồm "2 hộp Pro Argi 9 Plus & 1 hộp Maximum Protein" trong tháng 3/2014 được nhận miễn phí 1 chai Chlorophyll Plus.
Lưu ý:
- Để nhận miễn phí 1 chai Chlorophyll Plus Anh/Chị thành viên có tên trong danh sách sau cần năng động tối thiểu 40 CV trong tháng 4/2014 
- SP khuyến mại sẽ được nhận ở kho hàng
STT TÊN THÀNH VIÊN SL GIỎ SP
1 NGUYEN XUAN HUY 2
2 TRAN THI HO 2
3 VU THUY LAN 2
4 HOANG MANH HUNG 2
5 NGUYEN CHI CONG 2
6 PHAN HUU SANG 2
7 TRAN AN GIANG 2
8 NGUYEN THU THUY 2
9 NGUYEN THI MINH THANH 2
10 NGUYEN TIEN DAM 2
11 LE VAN TAM 2
12 NGUYEN THI KIM THOA 2
13 PHUNG VAN TIEN 2
14 NGUYEN CONG QUY 2
15 NGUYEN BA BACH 2
16 DOAN XUAN THANG 2
17 NGUYEN THI MINH THU 2
18 NGUYEN THI MINH TAM 1
19 TRAN DINH HOAI 1
20 NGUYEN THI NHO 1
21 NGUYEN LUONG QUOC THANG 3
22 LE TIEN HUE 3
23 CAOTHI THIET 2
24 PHAM DUONG THANH SANG 1
25 PHAN THI THU HIEN 3
26 LAM MANH HUNG 2
27 HUYNH VU NHU LIEN 1
28 KIM BINH TRONG 1
29 NGUYEN THI THUAN 1
30 NGUYEN MANH THANG 1
31 HOANG LAM THIEN 1
32 NGUYEN VAN THANG 1
33 NGUYEN CAO HA 1
34 NGUYEN TUAN DINH 1
35 DINH THI HIEN 2
36 NGUYEN TUYET DUNG 2
37 TRAN THI HOA 2
38 PHAM THI THU HOAI 1
39 TRAN THI HIEN 1
40 LE TRI DUONG 1
41 TRAN THIEN THUC 1
42 NGUYEN THI BINH 1
43 TRAN VAN QUAN 1
44 NGUYEN VAN LAI 1
45 PHAM HUU DUNG 1
46 NGUYEN THIEN TRONG 1
47 DANG QUANG ANH 1
48 LE THI THANH TAM 2
49 NGHIEM BA TUAN 2
50 PHUNG THI MINH HOA 3
51 KIEU THI THANH LONG 2
52 NGUYEN VINH DOAN 2
53 KIEU QUOC CUONG 2
54 TRAN THI KHANH 2
55 CAO VIET DUNG 1
56 LUU THI THU HANG 2
57 NGUYEN THI THU HIEN 2
58 LE KIM HUNG 3
59 PHUNG MANH SON 3
60 TRAN MINH THU 2
61 DO THI LIEN 1
62 CAO THI THANH VAN 1
63 DO THI HOP 2
64 DO THI HAI 2
65 VU DUC CHUNG 1
66 DAO NGOC SON 1
67 VO THI MINH HIEU 3
68 NGUYEN THI VAN 1
69 DUONG VAN CHUNG 1
70 BUI CHI DUNG 2
71 PHAM THI THANH  THUY 3
72 PHAM THI  GAI 3
73 NGUYEN VAN TRAI 3
74 VU THI TRAM 1
75 BUI DUONG HOA 1
76 NGUYEN THI BICH PHUONG 1
77 NGUYEN MINH MAN 1
78 VU THI THU THUONG 1
79 HOANG VAN HOAI 1
80 NGUYEN THI MY HONG 1
81 TRAN THI LAN 2
82 NGUYEN VAN THUAN 1
83 TRAN THI HAI YEN 1
84 DINH NGAN HIEN 1
85 PHUNG SY TINH 1