Friday, March 14, 2014

THE POWER OF CHANGE


Thành viên Synergy Việt Nam thân mến,
Chúng ta hãy sẵn sàng lên kế hoạch ngay từ bây giờ để chắc chắn đạt được mục tiêu tham dự sự kiện lớn nhất, ấn tượng nhất - Asia Summit tại Pattaya Thái lan diễn ra tháng 11/2014.