Tuesday, April 27, 2010

Registration Process Improved / Hoàn thiện Quy trình Đăng ký

In an effort to streamline registration and activation in Vietnam, we are pleased to announce a few improvements we’ve made. We now have online registration available for Vietnam. Through online registration, an individual can reserve a spot in the tree and obtain a team member ID. At the end of that process, the team member can print an application and contract which they will then deliver to the office along with a copy of their ID and some photos (to be used for a team member ID card).

After the registration process, a new team member can activate their account and start earning commission. As was mentioned previously, a bank account with HSBC is necessary. An individual need not be present at HSBC to obtain an account. Thereafter, your HSBC account can be accessed via Techcom Bank ATM’s.

You will find below a simple summary of the basics:
Getting Started in Vietnam

Here is some information about how to sign up online in Vietnamese:
Online Sign-up in Vietnamese

Trong nỗ lực nhằm giúp cho quá trình đăng ký và kích hoạt mã số thành viên ở Việt Nam được hoàn thiện hơn, chúng tôi vui mừng thông báo một số điểm cải tiến đã được thực hiện. Quá trình đăng ký mã số thành viên trực tuyến qua website đã chính thức được áp dụng cho Việt Nam. Đăng ký trực tuyến, mỗi cá nhân đều có thể đăng ký trước một vị trí trong hệ thống (hình cây) và được cấp một mã số thành viên. Cuối quy trình, thành viên có thể in đơn đăng ký thành viên và hợp đồng trực tiếp từ website để sau đó nộp tại văn phòng công ty Synergy Việt Nam cùng bản photo CMND và 3 ảnh 3×4 (được sử dụng trong quá trình cấp thẻ thành viên).

Sau quá trình đăng ký, một thành viên mới có thể kích hoạt mã số và bắt đầu kiếm được thu nhập. Như đã lưu ý trước đây, việc mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng HSBC là yêu cầu bắt buộc. Thẻ HSBC có thể rút được tiền tại các ATM của Techcombank.

Nhấn vào đường link bên dưới để biết các thông tin cơ bản về:
Bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam

Nhấn vào đường link bên dưới để nắm được quy trình các bước đăng ký trực tuyến:
Quy trình đăng ký trực tuyến

Pricing Revealed / Thông báo Giá sản phẩm

In anticipation of our launch, we would like to unveil our pricing for the V3 products in Vietnam. We are excited to be able to offer these high quality products at the following prices:

Pro Argi-9 Plus 1,350,000 VND, 40 CV – Retail = 1,755,000 VND
Mistica 850,000 VND, 25 CV – Retail = 1,105,000 VND
Chlorophyll Plus 32 oz. 410,000 VND, 15 CV – Retail = 533,000 VND
Chlorophyll Plus 2 oz. 70,000 VND, 2 CV – Retail = 91,000 VND

Trong tiến trình chuẩn bị cho các hoạt động kinh doanh sắp tới, chúng tôi chính thức thông báo giá bán các sản phẩm nằm trong bộ sản phẩm V3 tại thị trường Việt Nam như sau:

Sản phẩm Giá thành viên Giá bán lẻ
Proargi-9 1.350.000 VND 1.755.000 VND
Mistica 850.000 VND 1.105.000 VND
Chlorophyll Plus 32oz. 410.000 VND 533.000 VND
Chlorophyll Plus 2oz. 70.000 VND 91.000 VND

Saturday, April 24, 2010

Launch Update / Cập nhật tiến trình hoạt động

Please be aware that we will begin accepting applications and contracts in Vietnam on Wednesday, April 28th. This will mark the beginning of a pre-launch phase which will last until May 16th. We will be open for business and orders can be activated on May 20th.

Xin được trân trọng thông báo, công ty Synergy Việt Nam bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký thành viên và hợp đồng kể từ ngày 28/4/2010. Quá trình đăng ký được kéo dài tới ngày 16/5/2010. Việc kích hoạt mã số thành viên và bán hàng dự kiến được bắt đầu từ ngày 20/5/2010.

Friday, April 16, 2010

Doing Business in Vietnam / Kinh doanh tại Việt Nam

We are very excited that we will soon begin signing up team members in Vietnam. In preparation for this, we want to communicate some important points related to doing business there. Here you will find some of the highlights. Please take note of this information and refer any questions you have to SynergyVietnam@synergyworldwide.com.

Please click the link below:
How to do Business in Vietnam

Chúng tôi rất vui khi thông báo rằng, việc đăng ký thành viên sẽ được sớm thực hiện tại Việt Nam. Trong quá trình chuẩn bị này, chúng tôi mong muốn được chuyển tải một số thông tin quan trọng liên quan tới các hoạt động kinh doanh sắp tới. Vui lòng xem kỹ các thông tin và gửi các câu hỏi qua địa chỉ synergyvietnam@synergyworldwide.com

Nhấn đường link bên dưới để xem:
Hướng dẫn kinh doanh tại Việt Nam

Wednesday, April 14, 2010

Important Launch Update!

We are pleased to announce that Synergy has secured our MLM license in Vietnam. Obtaining this license is the last major obstacle to our opening this exciting market. With the license now in-hand, we will make final preparations to begin accepting applications and selling product.