Tuesday, April 27, 2010

Registration Process Improved / Hoàn thiện Quy trình Đăng ký

In an effort to streamline registration and activation in Vietnam, we are pleased to announce a few improvements we’ve made. We now have online registration available for Vietnam. Through online registration, an individual can reserve a spot in the tree and obtain a team member ID. At the end of that process, the team member can print an application and contract which they will then deliver to the office along with a copy of their ID and some photos (to be used for a team member ID card).

After the registration process, a new team member can activate their account and start earning commission. As was mentioned previously, a bank account with HSBC is necessary. An individual need not be present at HSBC to obtain an account. Thereafter, your HSBC account can be accessed via Techcom Bank ATM’s.

You will find below a simple summary of the basics:
Getting Started in Vietnam

Here is some information about how to sign up online in Vietnamese:
Online Sign-up in Vietnamese

Trong nỗ lực nhằm giúp cho quá trình đăng ký và kích hoạt mã số thành viên ở Việt Nam được hoàn thiện hơn, chúng tôi vui mừng thông báo một số điểm cải tiến đã được thực hiện. Quá trình đăng ký mã số thành viên trực tuyến qua website đã chính thức được áp dụng cho Việt Nam. Đăng ký trực tuyến, mỗi cá nhân đều có thể đăng ký trước một vị trí trong hệ thống (hình cây) và được cấp một mã số thành viên. Cuối quy trình, thành viên có thể in đơn đăng ký thành viên và hợp đồng trực tiếp từ website để sau đó nộp tại văn phòng công ty Synergy Việt Nam cùng bản photo CMND và 3 ảnh 3×4 (được sử dụng trong quá trình cấp thẻ thành viên).

Sau quá trình đăng ký, một thành viên mới có thể kích hoạt mã số và bắt đầu kiếm được thu nhập. Như đã lưu ý trước đây, việc mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng HSBC là yêu cầu bắt buộc. Thẻ HSBC có thể rút được tiền tại các ATM của Techcombank.

Nhấn vào đường link bên dưới để biết các thông tin cơ bản về:
Bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam

Nhấn vào đường link bên dưới để nắm được quy trình các bước đăng ký trực tuyến:
Quy trình đăng ký trực tuyến