Friday, April 16, 2010

Doing Business in Vietnam / Kinh doanh tại Việt Nam

We are very excited that we will soon begin signing up team members in Vietnam. In preparation for this, we want to communicate some important points related to doing business there. Here you will find some of the highlights. Please take note of this information and refer any questions you have to SynergyVietnam@synergyworldwide.com.

Please click the link below:
How to do Business in Vietnam

Chúng tôi rất vui khi thông báo rằng, việc đăng ký thành viên sẽ được sớm thực hiện tại Việt Nam. Trong quá trình chuẩn bị này, chúng tôi mong muốn được chuyển tải một số thông tin quan trọng liên quan tới các hoạt động kinh doanh sắp tới. Vui lòng xem kỹ các thông tin và gửi các câu hỏi qua địa chỉ synergyvietnam@synergyworldwide.com

Nhấn đường link bên dưới để xem:
Hướng dẫn kinh doanh tại Việt Nam