Saturday, April 24, 2010

Launch Update / Cập nhật tiến trình hoạt động

Please be aware that we will begin accepting applications and contracts in Vietnam on Wednesday, April 28th. This will mark the beginning of a pre-launch phase which will last until May 16th. We will be open for business and orders can be activated on May 20th.

Xin được trân trọng thông báo, công ty Synergy Việt Nam bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký thành viên và hợp đồng kể từ ngày 28/4/2010. Quá trình đăng ký được kéo dài tới ngày 16/5/2010. Việc kích hoạt mã số thành viên và bán hàng dự kiến được bắt đầu từ ngày 20/5/2010.