Thursday, August 8, 2013

TOP RECRUITER RECOGNITION Thời gian thi đua: Chương trình bắt đầu từ tháng 8/2013  
Điều kiện:  
Dựa trên số lượng thành viên được bảo trợ trực tiếp và đảm bảo ít nhất 2 thành viên trở lên
Giải thưởng:
-          1 Giải nhất: 1 bộ V3
-          1 Giải nhì: 1 hộp Maximum Protein
-          1 Giải ba: 1 Chai Chlorophyll 25 oz
Chú ý:
o   Trong trường hợp hai thành viên có số lượng được bảo trợ trực tiếp ngang bằng nhau thì Synergy Việt Nam sẽ tính theo chỉ tiêu số lượng TC, Thời gian tham gia với Synergy lâu nhất và Danh hiệu (ưu tiên danh hiệu từ cao xuống thấp)
o   Không áp dụng cho các trường hợp nâng cấp.
o   Chương trình áp dụng cho thành viên Synergy Việt Nam
o   Kết quả chương trình sẽ được thông báo và đăng lên trang Blog của Synergy Việt Nam khi kết thúc tháng thi đua
o   Giải thưởng sẽ được trao trong ngày Synergy day tháng kế tiếp