Tuesday, January 1, 2013

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM DỰ BỐC THĂM MAY MẮNID
TÊN THÀNH VIÊN
NĂNG ĐỘNG
1272619
PHAN ICH KHUONG DUY
120
1449341
NGUYEN HO DUNG
120
1439177
NGUYEN THI THANH HUONG
120
1465464
HAN THI TUYET
120
1422471
PHAM XUAN CAT
120
1484831
NGO THI KIM AN
120
1489772
LUU BICH NGOC
120
1446279
DO XUAN TUNG
120
1417653
DO CHI KHOAI
129
1233638
THAI THUY DIEM LIEN
140
1234477
NGUYEN THE THO
140
1411724
LE THI VAN
145
1232079
VU PHONG
147
1235496
NGUYEN CONG DAT
150
1287629
TRAN THI CAM VAN
150
1493580
TRUONG VAN CUONG
151
1187839
NGUYEN THI KIM HUONG
160
1499292
HA THI HANG
161
1374851
NGUYEN THI KIM NHUNG
195
1478716
LUU THUY MUI
240
1430588
NGUYEN THI THANH
244
1343506
VU THI THAI HA
324