Monday, January 21, 2013

Title Plus Promotion 2013


Thời gian thi đua: 1/2013 – 7/2013

Cơ sở tính toán: Dựa trên danh hiệu mới & cao nhất đã đạt được (tháng 10/11/12 năm 2012)

Điều kiện:

-         Dựa trên danh hiệu mới & danh hiệu cao nhất đã đạt được trong Qúy 4 năm 2012 làm cơ sở tính toán.

-         Công ty sẽ chi trả tiền thưởng tối đa 3 lần trong 3 tháng liên tiếp kể từ tháng đạt danh hiệu mới lần đầu tiên

-         Tháng đầu tiên bạn lên danh hiệu mới bạn sẽ không được tính để nhận tiền thưởng, khi duy trì danh hiệu đó lần thứ 2 trong hai tháng tiếp theo bạn sẽ được nhận tiền thưởng của hai tháng. Nếu bạn duy trì danh hiệu đó lần thứ 3 bạn sẽ nhận được tiền thưởng của tháng thứ 3

-         Một vé miễn phí tham dự Hội nghị toàn cầu tại Seoul, Hàn Quốc tháng 9/2013 khi bạn đạt danh hiệu Team Director trong thời gian thi đua chương trình

-         Áp dụng cho thành viên Synergy tại Việt Nam, thành viên đảm bảo năng động tối thiểu 100 CV trong suốt thời gian tham gia chương trình & ít nhất 75% doanh số được báo cáo vào hệ thống Synergy Việt Nam


Sau đây là bảng chi tiết Tiền thưởng:

DANH HIỆU MỚI
CV
TỔNG CV CHÂN YẾU (TC1)
KHOẢN TIỀN THƯỞNG
Star
500

$ 25 x Tối đa 3 tháng

Bronze
1,500
$ 50 x Tối đa 3 tháng

Silver
3,000

$ 75 x Tối đa 3 tháng

Gold
4,500

$ 100 x Tối đa 3 tháng

Team Leader
6,000

$ 200 x Tối đa 3 tháng

Team Manager
14,000

$ 300 x Tối đa 3 tháng

Team Director
30,000

$ 500 x Tối đa 3 tháng

Team Elite
60,000

$ 700 x Tối đa 3 tháng


ü  Toàn bộ doanh số phải được báo cáo vào hệ thống ngày cuối cùng của tháng, bất kỳ đơn hàng trả lại hoặc điều chỉnh sẽ ảnh hưởng tới kết quả tính toán & sẽ ảnh hưởng tới việc tăng hoặc giảm khoản tiền thưởng thực tế bạn nhận được
ü  Tiền thưởng sẽ được chi trả cùng khoản hoa hồng của tháng kế tiếp

Điều khoản:

-         Synergy có quyền quyết định cuối cùng về việc thực hiện chương trình thi đua
-         Synergy có quyền đăng ảnh thành viên đạt đủ điều kiện tham gia chương trình ở các tài liệu kinh doanh của Công ty
-         Thành viên đọc kỹ các điều kiện, điều khoản để hiểu rõ hơn khi tham gia chương trình thi đua này
-         SWW có quyền thay đổi các điều kiện tham gia hoặc hủy, tạm ngưng tại bất kỳ mọi thời điểm mà không thông báo trước.
Ví dụ:
                                                                                   Năm 2013


Danh hiệu cao nhất (tháng 10/11/12 năm 2012
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
VD1
Danh hiệu
Star
Bronze
Bronze
0
Star
Silver
Silver
Silver
Tiền Thưởng
0
$50
$50
0
0
$75
$75
$75
VD2
Danh hiệu
Star
Bronze
0
Bronze
Silver
0
Silver
Bronze
Tiền Thưởng
$50
0
$50
$75
0
$75
0
VD3
Danh hiệu
x
Star
Star
Bronze
Star
Silver
Bronze
Silver
Tiền Thưởng
0
$25
$25
$50
0
$75
0
$75