Tuesday, June 11, 2013

THÔNG BÁO HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP BÁN PHÁ GIÁ

Công ty TNHH Synergy Việt Nam xin thông báo sẽ điều tra và xử lý các hành vi bán phá giá (bán dưới mức giá Công ty quy định) đối với các sản phẩm của Công ty. Các trường hợp vi phạm được xác định là Thành viên của Synergy Worldwide sẽ bị cắt mã số ngay lập tức. Các trường hợp vi phạm chưa xác định rõ đối tượng sẽ được gửi thông tin tới Các chi cục quản lý thị trường để điều tra. Đối với các trường hợp đăng tin trên các trang Web sẽ được đại diện Pháp chế của Công ty thông báo gỡ bỏ trong vòng 3 ngày. Nếu sau 3 ngày các trang Web hoặc đối tượng liên quan không gỡ bỏ, Công ty sẽ gửi thông báo điều tra tới Cục quản lý thị trường để điều tra. Các trường hợp đã xác định rõ hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Pháp luật Việt Nam về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
Trân trọng!
Phòng Pháp chế Synergy Việt Nam.

Price Dumping Investigation:
We would like to inform that all the dumping price violation (selling products under the specified price by the company) will be under investigated and handled. Ì the violated person will be terminated if he is SWW team member. All the others violated persons will be under investigation of Market controls Bureau for investigation. The entire web posting will be informed to take down the posted information within 3 days by Company Compliant Representative. They will be under investigation from Market controls Bureau if the information is not taken off within 3 days. All the violated will take full responsible for his violation of unfair competition by Vietnam laws.
Regards,
Vietnam Compliant Department