Sunday, June 16, 2013

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐẠT CHƯƠNG TRÌNH PRO ARGI 9 PLUS (01-05/2013)

STT TÊN THÀNH VIÊN THÁNG 1 THÁNG 2 THÁNG 3 THÁNG 4 THÁNG 5
1 Phong Vu 220 176 142 140 160
2 Thai Thuy Diem Lien 140 144 144 144 144
3 Nguyen The Tho 140 144 190 140 140
4 Nguyen Quoc Thang 140 140 144 144 152
5 Nguyen Cong Dat 140 140 144 144 140
6 Phan Trung Tin 145 144 144 144 140
7 Nguyen Thi Kim Nhung 146 145 329 140 215
8 Le Lan Huong 144 142 144 144 284
9 Le Van Viet 180 140 144 140 140
10 Pham Van Hai 140 144 150 148 142
11 Nguyen Thi Chuong 144 144 140 144 140
12 Phung Quang Vinh 140 142 141 140 150
13 Nguyen Thi Tinh 140 140 332 146 613
14 Le Thi Phuong 140 140 144 144 144
15 Pham Thi Len 332 228 152 458 498
16 Le Thi Kim Chi 166 144 152 144 284
17 Vu Thi Mai 142 144 145 142 286
18 Nguyen Cong Thanh 141 140 141 149 141
19 Nguyen Van Giang 144 148 150 144 284