Monday, June 10, 2013

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHƯƠNG TRÌNH TEAM LEADER MAKER THÁNG 3,4 & 5/2013

STT
Tên Thành Viên
1
Vu Phong
2
Huynh Manh Hung
3
Kim Binh Trong
4
Bui Thi Tuyet
5
Le Lan Huong
7
Huynh Thi Le Minh
8
Pham Quang Nghia
9
Trinh Thi Theu
10
Nguyen Tuan Huy
11
Trinh Thi Thuy
12
Du Manh Tuan
13
Pham Tuan Nga-Nguyen Thi Dung
14
Nguyen Chien Thang
15
Pham Thi Minh Nguyet
16
Huynh Le Tich
17
Nguyen Thi Hai Yen
18
Doan Thi Huong Lien
19
Nguyen Duc Tuan
20
Nguyen Thi Thuan
21
Nguyen Thi Hong Minh