Monday, June 10, 2013

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐẠT DANH HIỆU MỚI THÁNG 5/2013

Tên Thành Viên
Danh Hiệu
Han Thi Tuyet
Silver
Ha Thi Bich Ngoc
Bronze
Dao Thi Co
Bronze
Bui Tri Dung
Bronze
Vuong Thi Oanh
Bronze
Ngo Tran Chinh
Bronze
Tran Van Hao
Bronze
Tran Duy Thanh
Star
Ho Quoc Viet
Star
Ho A Lau
Star
Nguyen Tan Phu
Star
Tran Thi Thuy Quynh
Star
Do Thi Phuong
Star
Tran Thi Thuy
Star
Hoang Thi Yen
Star
Chu Van Thuy
Star
Ha Thi Thanh Huyen
Star
Nguyen Thi Ngoc Bich
Star
Do Xuan Chinh
Star
Nguyen Van Lung
Star