Wednesday, July 17, 2013

QUI ĐỊNH MỚI VỀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/07/2013

http://thuvienphapluat.vn/archive/Cong-van-8355-BTC-TCT-thuc-hien-quy-dinh-co-hieu-luc-Luat-Quan-ly-thue-sua-doi-vb198530