Monday, September 17, 2012

THÔNG TIN THÚ VỊ VỀ KHÁCH MỜI ĐẶC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH 'LỄ TÔN VINH DANH HIỆU' NGÀY 22/9 & 29/9