Wednesday, February 22, 2012

CƠ HỘI NHẬN THÊM TIỀN THƯỞNG TRONG THÁNG 2 CHƯƠNG TRÌNH TITLE PLUS 2012

Khi Thành viên đạt danh hiệu tháng 2 cao hơn danh hiệu tháng 1 từ 2 cấp trở lên sẽ được hưởng thêm tiền thưởng ở danh hiệu đã bỏ qua.
Ví dụ 1:
Tháng 1: Star
Tháng 2: Silver (thăng tiến 2 cấp, bỏ qua danh hiệu Bronze)
è Nhận: $50 (Bronze) + $75 (Silver) = $125
Ví dụ 2:
Tháng 1: Bronze
Tháng 2: Team Leader (thăng tiến 3 cấp, bỏ qua danh hiệu Silver và Gold)
è Nhận: $75 (Silver) + 100(Gold) + 200 (Team Leader) = $375
Ví dụ 3:
Tháng 1: chưa có danh hiệu
Tháng 2: Bronze (thăng tiến 2 cấp, bỏ qua danh hiệu Star)
è Nhận: $25 (Star) + $50 (Bronze) = $75

Lưu ý: Các điều kiện áp dụng khác tương tự chương trình chung “Tittle Plus 2012” đã thông báo.