Friday, February 17, 2012

CHƯƠNG TRÌNH TITLE PLUS 2012

Để có cơ hội tham dự Hội nghị khu vực miễn phí và cơ hội nhận thêm tiền thưởng!

HỘI NGHỊ KHU VỰC ĐÔNG NAM Á 2012
Bangkok, Thái Lan
Tháng 11, 2012

I.Thời gian thi đua:  tháng 2/2012 đến tháng 8/2012

II.               Quy định:

1.     Dựa vào danh hiệu tháng 1/2012 làm cơ sở tính toán: khi bạn đạt danh hiệu mới so với tháng 1/2012 sẽ có cơ hội nhận điểm thưởng và tiền thưởng tối đa 3 lần trong 3 tháng liên tục kể từ tháng đạt danh hiệu đó.
Nếu bạn duy trì cùng một danh hiệu trong 2 tháng, bạn sẽ nhận tiền thưởng 2 lần. Nếu bạn rớt danh hiệu trong tháng thứ 2 nhưng đạt lại danh hiệu đó trong tháng thứ 3, vẫn có cơ hội nhận thưởng. Nếu bạn duy trì danh hiệu đó lần thứ 3 trong tháng thứ 4, sẽ không được nhận thưởng.
2.     Đối với trường hợp chưa có danh hiệu tính đến tháng 1/2012 hoặc kích hoạt sau tháng 1/2012, xuất phát điểm của bạn sẽ bằng 0 và bạn sẽ bắt đầu cơ hội nhận thưởng khi đạt danh hiệu Star trở lên.
3.     Cùng với việc nhận tiền thưởng, bạn sẽ được tính điểm tích lũy để tham dự Hội nghị khu vực năm 2012 nếu bạn đạt 50 điểm cộng dồn.
4.     Khi tuyến dưới mà bạn bảo trợ trực tiếp đạt danh hiệu mới, bạn cũng sẽ có cơ hội nhận số điểm tương tự như người tuyến dưới.
5.     Đảm bảo năng động 100CV trong suốt thời gian thi đua.·        Tất cả doanh số phải được báo cáo về công ty vào ngày cuối cùng mỗi tháng. Các đơn hàng trả lại hoặc điều chỉnh sẽ đều ảnh hưởng đến kết quả tính toán.
·        Tiền thưởng sẽ được chi trả cùng hoa hồng của tháng kế tiếp. Điểm thưởng cũng sẽ được công bố vào ngày 20 của tháng kế tiếp.

III.           Chi tiết bảng tính tiền thưởng và điểm thưởng:Danh hiệu mới
Nhánh yếu
Tiền thưởng
Điểm thưởng

Star
500
US$25 x tối đa 3 tháng
1
Bronze
1,500
US$50 x tối đa 3 tháng
2
Silver
3,000
US$75 x tối đa 3 tháng
4
Gold
4,500
US$100 x tối đa 3 tháng
6
Team Leader
6,000
US$200 x tối đa 3 tháng
8
Team Manager
14,000
US$300 x tối đa 3 tháng
10
Team Director
30,000
US$500 x tối đa 3 tháng
20
Team Elite
60,000
US$700 x tối đa 3 tháng
30
Ví dụ:


Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8

VD1
Danh hiệu
Bronze
Silver
Bronze
Silver
Silver
Team Manager
Team Leader
Gold

Tiền(Điểm)
0
$75(3)
0
$75(3)
0
$300(10)
$200(8)
$100(6)

VD2
Danh hiệu
Chưa có danh hiệu
Star
Silver
Bronze
Star
Silver
Gold
Team Leader

Tiền(Điểm)
$25(1)
$75(3)
$50(2)
0
0
$100(6)
$200(8)

VD3
Danh hiệu
Kích hoạt
Star
Bronze
Star
Bronze
Bronze
Silver

Tiền(Điểm)
$25(1)
$50(2)
$25(1)
$50(2)
0
$75(3)Tháng 6: - đạt Team Manager -> nhận $300 tiền thưởng và 10 điểm thưởng
                - tuyến dưới thứ 1 do bạn bảo trợ trực tiếp lần đầu đạt danh hiệu   Gold   ->  bạn sẽ nhận 6 điểm thưởng
                - tuyến dưới thứ 2 do bạn bảo trợ trực tiếp lần đầu đạt danh hiệu Silver -> bạn sẽ nhận 4 điểm thưởng


IV.           Lưu ý:
1.     Chương trình này được áp dụng cho các thành viên Synergy Việt Nam.
2.     Ít nhất 75% doanh số phải được báo cáo tại Việt Nam.
3.     Điểm thưởng không được chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền.
4.     Công ty được quyền thay đổi, điều chỉnh các điều kiện của chương trình hoặc ngừng thực hiện chương trình do các điều kiện khách quan.
5.     Mỗi thành viên đáp ứng đầy đủ điều kiện chỉ được nhận 1 vé tham dự chương trình (áp dụng cho cả trường hợp đăng ký hợp đồng gia đình).