Monday, June 21, 2010

Cộng Dồn Doanh Số Tháng 5 – Tháng 6 / Combining sales from May to June

Với kết quả doanh số thực tế đạt được rất ấn tượng chỉ trong 10 ngày đầu tiên, bên cạnh đó nhằm tưởng thưởng và hỗ trợ cho hệ thống thành viên, Công ty Synergy Việt Nam chính thức thông báo:

1. Danh hiệu tháng 6/2010 của Thành viên nhóm được tính dựa trên tổng doanh số nhánh yếu của Thành viên từ 24/5 đến 30/6.

Ghi chú: Doanh số trong giai đoạn từ 24/5 đến 30/6 chỉ được lấy làm căn cứ để tính danh hiệu, tính điểm thi đua chương trình Jakarta, không liên quan tới việc tính toán và trả hoa hồng của tháng 5 và tháng 6.

2. Chương trình khuyến mại bộ sản phẩm Proargi-9 sẽ được kéo dài tới ngày 30/6/2010 (thay vì 23/6/2010 như hiện nay).

Ghi chú: Báo cáo của các Stockist phải được hoàn tất và gửi về bộ phận Dịch vụ Khách hàng trước 17h00 ngày 30/6/2010.

---------------------------------

Synergy Vietnam has achieved outstanding sales in ten days of sales, in recognition and support of our Team members,
Synergy Vietnam would like to announce that:

1. Pin level of the Synergy Vietnam Team member in June will be calculated base on total weak leg volume from 24/5/2010 to 30/6/2010.

Note:Sales volume in the period from 24/5/2010 to 30/6/2010 can only be taken as a basis for the calculation of the title, scoring point for Jakarta convention trip and not related to the calculation and payment of commission in May and in June.

2. Promotion program for Proargi-9 Plus will be extended to 30/06/2010. (Instead of 23/06/2010 as current).